Verhuur voorwaarde

Steven Koelewijn verhuur

Algemene voorwaardeDefinities

Verhuurder: Steven Koelewijn 2-wielers 

Huurder: Persoon die de huurovereenkomst met Steven Koelewijn 2-wielers is aangegaan.

Gehuurde: Scooter (in het kader van de huurovereenkomst).

Huurperiode: De periode dat Huurder de scooter huurt van Verhuurder. De perioden en

haal en brengtijden staan vermeld op de site van Verhuurder www.scooterstijl.nl

Artikel 1
Huurder wordt geacht de scooter in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht de scooter in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de scooter krijgt Huurder van Verhuurder een gedetailleerde instructie over de werking van de scooter. Door het meenemen van de scooter verklaart Huurder deze instructie te hebben ontvangen.

Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van 24 jaar, in het bezit te zijn van een geldig AM of B rijbewijs alsmede een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren.

Artikel 3
Huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met de scooter om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en / of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4
Huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg van € 250,= ) te hebben betaald.

Artikel 5
De scooter is W.A. verzekerd. Bij aflevering wordt een schadeformulier meegeleverd. Voor zover sprake is van een eigen risico, komt dit volledig ten laste van Huurder tot een maximum bedrag van € 450,=.bij schade en bij Diefstal € 1000,=

Artikel 6
Bij parkeren dient de scooter te allen tijde te worden gezekerd met het bijgeleverde slot. Huurder is verantwoordelijk voor de juiste bevestiging aan een vast punt.

Artikel 7
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de scooter toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient Verhuurder te allen tijde terstond ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld en ondertekend te worden. Tevens is Huurder verplicht om bij vermissing of diefstal binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en een kopie aangifte te overhandigen aan Verhuurder en Verhuurder onvervuld in kennis te stellen. Bij diefstal / vermissing is Huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter. De huurderving is daarbij niet in begrepen. Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan Verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van Huurder.

Artikel 8
Het huren van een scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan Huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 9
Het is de Huurder niet toegestaan de scooter aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10

De scooter kan alleen tijdens openingstijden gehaald en gebracht worden deze tijden staan vermeld op de site van Verhuurder (www.stevenkoelewijn.nl). Bij te laat terugbrengen van de scooter wordt voor het eerste uur € 15,- in rekening gebracht, daarna wordt het volledige dagtarief in rekening gebracht, verhoogd met € 25,- administratiekosten. Ingeval van een overschrijding van 24 uur, zonder dat dit aan Verhuurder is gemeld en door Verhuurder is geaccepteerd, zal door Verhuurder aangifte worden gedaan bij de politie.
Indien de scooter bij terugkomst niet geheel is afgetankt wordt € 10,- extra in rekening gebracht of u tankt de scooter alsnog af (euro 95). Voor het niet schoon inleveren van de scooter rekenen wij € 25,- aan schoonmaakkosten. Bij een lekke band of overmatige bandenslijtage, vervanging- cq reparatiekosten, aangevuld met eventuele transport- en verzendkosten, zijn deze kosten volledig voor rekening Huurder.

Artikel 11
Indien de scooter te vroeg wordt terugbezorgd vindt er geen teruggave van huur plaats.

Artikel 12
Huurder betaalt een borg voor de scooter voor aanvang aan Verhuurder, bij voorkeur contant. Het borgbedrag is vermeld op de site van Verhuurder (www.scooterstijl.nl). Deze borg krijgt Huurder terug na de huurperiode, vooropgesteld dat de scooter in dezelfde staat is als bij uitlevering. Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte borg te verrekenen. Onverminderd het recht van Verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle betaalde borg bedragen betaald door de gehele groep, ingeval van huur van meer dan één (1) scooter kan hiervoor, indien nodig, worden aangewend.

Artikel 13
Huurder zal als een goede beheerder de scooter verzorgen en dit uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de scooter na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 14
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in het gevaar komt, dit ter beoordeling van Verhuurder.

Artikel 15
De scooter dient minimaal 24 uur van te voren te worden gereserveerd.

Artikel 16
Annuleringen door Huurder dienen minimaal een week van te voren te worden ingediend. Als binnen een week wordt geannuleerd is 50% van de huur verschuldigd. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuur te annuleren.

Artikel 17

Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de scooter(s) op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan bospaden (duinen en strand).

Voor meer info: www.stevenkoelewijn.nl of bel ons 033-2981430

Steven Koelewijn 2-wielers